Turun musiikkitalon usein kysytyt kysymykset

Mistä Turun musiikkitalon kustannukset koostuvat?

Hankesuunnitelmassa esitetty kokonaiskustannus musiikkitalon toteuttamiselle on 89 014 550 euroa sisältäen indeksikorjauksen, laajuusmuutokset, riskivarauksen ja bonuspoolipalkkiot. Suurin yksittäinen hankesuunnitelman kustannus ovat rakentamiskustannukset, jotka muodostavat yli puolet kokonaissummasta, noin 49 miljoonaa euroa. Rakennuskustannuksiin vaikuttavat muun muassa valitun sijainnin pienen rakennusalueen asettamat rajoitteet.

Muita vaikuttavia tekijöitä ovat rakennuskohteen monimuotoiset ja erikoisratkaisuja vaativat runkorakenteet, huipputason akustiikan vaatimat ratkaisut, julkisivuratkaisut ja esitystekniikan monipuolisuus. Konserttitalon katsomo on mitoitettu noin 1 300 hengen yleisölle. Portaittain säädettävä esiintymislava mitoitetaan vähintään 95 soittajalle.

Lisäksi konserttitalon on suunniteltu tasalattiainen, noin 315 katsojalle mitoitettu monitoimisali, joka soveltuu monipuoliseen musiikkitoimintaan ja toimii myös orkesterin harjoitussalina. Tilaohjelmassa on huomioitu myös harjoitus-, yleisö- ja henkilökunnan tiloilta tarvittavat ominaisuudet, aulapalvelut ja myymälä, kahvila/ravintola sekä logistiikan ja varastoinnin tarpeet.

Miten arvio hankkeen kustannuksista on kehittynyt?

Itse rakennuskohdetta koskevien edellytysten lisäksi merkittävä riski on yleinen kustannustason nousu. Hankkeen kilpailutusvaiheessa laaditun ehdotussuunnitelman laatimisen sekä 18.10.2021 tehdyn hankintapäätöksen jälkeen rakentamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan johdosta. Rakennusmateriaalien kustannukset ovat heitelleet arvaamattomalla tavalla ja niiden saatavuudessa on ollut ongelmia.

Musiikkitalohankkeen tilaajan budjetti eli kaupungin kokonaiskustannusarvio on hankkeen tarjouspyyntövaiheessa keväällä 2021 ollut 71 015 000 euroa. Kustannusarvion päivittämisessä on käytetty indeksiä, joka on korottanut tavoitekustannusta 17 prosenttia. Kustannusindeksillä korjattu kokonaiskustannusarvio ilman laajuusmuutoksia on tällä hetkellä 82 747 550 euroa. Kokonaiskustannusarvion sisällä indeksikorotus tehtiin tavoitehintaan ja tilaajan riskivaraukseen, mutta ei bonuspooliin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle indeksikorjatun hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvion 82 747 550 euroa ja sen lisäksi laajuusmuutokset, joita ovat kattoravintola terasseineen, näyttämömekaniikka, varavoimakone ja muuntamon siirto yhteensä 6 267 000 euroa, joten kaupungin kokonaiskustannuksiksi muodostuu kaikkiaan 89 014 550 euroa.

Edellä kerrottu kokonaiskustannusarvio sisältää allianssin sisäisen riskivarauksen 2 428 029 euroa ja tilaajan riskivarauksen 7 973 550 euroa. Jos riskit, laajuuden tai laadun muutokset eivät toteudu, alenevat hankkeen kokonaiskustannukset riskivarauksista säästyneen summan verran. Kokonaiskustannusarvio sisältää myös 1 800 000 euroa bonuksien maksamista varten, jotka maksetaan palvelun tuottajille kokonaan vain siinä tapauksessa, että kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuvat täysimääräisesti.

Voiko kustannuksia karsia?

Turun musiikkitalon hankesuunnitelmaan kuuluu erillinen laajuusmuutosten kokonaisuus, jonka toteuttamatta jättäminen on teknisesti mahdollista. Laajuusmuutoksen toteuttamisen kustannusarvio on 6 267 000 euroa. Siihen kuuluu muun muassa näyttämömekaniikkaa ja varavoimakone, mutta suurin 3 250 000 euron kustannus muodostuu kattoravintolasta terasseineen. Kattoravintola olisi merkittävä vetovoimatekijä ja lisäisi kaupunkilaisten ja vierailijoiden halua vierailla musiikkitalossa. Laajennuksen toteuttamisen tarpeellisuudesta on ollut varsin laaja yksimielisyys ja kaupunginvaltuusto hyväksyikin laajennuksen hankesuunnitelman yhteydessä 14.11.2022,

Kuinka musiikkitalosta päätetään?

Kaupungin päätöksenteko noudattaa tiettyjä toimintatapoja, joissa demokraattisesti valitut kaupunkilaisten edustajat voivat perehtyä päätösten taustoihin ja vaikutuksiin ennen päätöksiä. Musiikkitalon päätökset etenevät tavanomaista reittiä, eli ensin ne käsitellään asianmukaisissa lautakunnissa. Lautakuntien jälkeen asia menee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, joka tekee päätöksen esittää asiaa kaupunginvaltuustolle.

Turun musiikkitalon hankesuunnitelma on edennyt päätöksenteossa seuraavasti:

 • 11.10.2022 kaupunkiympäristölautakunta (asia jäi pöydälle, uusi päivämäärä 25.10.)
 • 13.10.2022 kulttuuri- ja nuorisolautakunta
 • 25.10.2022 kaupunkiympäristölautakunta
 • 31.10.2022 kaupunginhallitus
 • 7.11.2022 kaupunginhallitus
 • 14.11.2022 kaupunginvaltuusto

Miksi kaupunginhallitus käsitteli asian kahteen kertaan?

Turun kaupunginhallitus käsitteli musiikkitalon hankesuunnitelman 31.10. ja päätti esittää sen kustannusarvioineen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Kokouksen jälkeen aiheesta julkisuudessa käydyt keskustelut kuitenkin viittasivat siihen, että kaikille ei ollut syntynyt hankkeen kokonaiskustannusarviosta samanlaista tulkintaa.

Musiikkitalo on Turun merkittävimpiä hankkeita ja jotta merkittävästä asiasta saatiin yhteisymmärrys ja varmistettiin, että kaikki ymmärtävät päätöksen samalla tavalla, katsottiin parhaaksi käydä hankesuunnitelma ja sen kustannukset vielä läpi kaupunginhallituksen kokouksessa 7.11. Näin kaupunginvaltuustolle annettavaan esitykseen saatiin mahdollisimman selkeästi ilmaistu päätösesitys ja hankkeen kustannusarvio.

Mikä uuden musiikkitalon merkitys on Turulle?

Turun vanha konserttitalo on tullut elinkaarensa päähän. Uusi musiikkitalo tarjoaa nykyaikaiset ja toimivat puitteet monenlaisille tapahtumille vuosikymmeniksi eteenpäin. Talosta tulee myös Turun filharmonisen orkesterin koti.

Aurajoen varren kulttuurirakennusten ketjua täydentävästä musiikkitalosta tulee avoin ja aktiivinen paikka kaikille kaupunkilaisille sekä kiinnostava kohde Turussa vieraileville. Arkkitehtuuriltaan ja akustiikaltaan huipputasoinen rakennus houkuttelee Turkuun entistä enemmän myös kansainvälisiä esiintyjiä ja kävijöitä.

Miten allianssimalli toimii?

Musiikkitalo toteutetaan allianssimallilla, johon kuuluu Turun kaupungin kumppaneina Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy. Yritykset osallistuivat kaupungin järjestämään tarjouskilpailuun Harmonia-ryhmittymänä. Turun kaupunginvaltuusto valitsi Harmonia-ryhmittymän kilpailuehdotuksen tarjouskilpailun voittajaksi lokakuussa 2021.

Allianssimallissa monipuolista osaamista kootaan hankkeen käyttöön jo suunnitteluvaiheessa. Tämä mahdollistaa sen, että eri alojen suunnittelijat ja päätoteuttaja yhdessä laativat suunnitelmat yhteensovittaen tilaajan ja käyttäjien tarpeet vahvassa vuorovaikutuksessa hankkeen parhaaksi.

Allianssissa osapuolet ovat yhteisesti vastuussa hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta kustannustavoite mukaan lukien, joten kaikkien osapuolten intressinä on toteuttaa hanke laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Allianssimalli tukee parhaan lopputuloksen saavuttamista kaikilla avaintulosalueilla. Hankkeen avaintavoitteiksi on päätetty seuraavat:

 • Monipuolinen konserttitalo
 • Huipputason akustiikka
 • Korkealaatuinen arkkitehtuuri
 • Ensiluokkainen asiakaskokemus ja inspiroiva työympäristö
 • Turvalliset ja terveelliset tilat sekä edulliset käyttökustannukset
 • Vähähiilinen ja energiatehokas
 • Rakennuksen elinkaari 100 vuotta
 • Turvallinen toteutus ja kosteuden hallinta
 • Konserttitalon käyttöönotto aikataulussa
 • Tavoitekustannuksen saavuttaminen

Kaupunginhallituksen päätös 7.11.2022