Måndagen den 10 januari skrev Åbo stad under alliansavtalet för musikhuset samt beställningen av projektplaneringsfasen med gruppen Harmonia som bildats av Hartela Länsi-Suomi Ab, PES-Arkkitehdit Ab och WSP Finland Ab. Musikhuset kommer att förverkligas med alliansmodellen.

Ytterligare information

Det nya konserthuset är nu Åbo musikhus

Åbo musikhus kommer att bli Åbo filharmoniska orkesterns hem. Dessutom kommer musikhuset att på ett mångsidigt sätt tjäna hela Åboregionens behov och gör det möjligt att arrangera högklassiga nationella och internationella evenemang i Åbo. Åbo musikhus är ett naturligt namn på den mångsidiga verksamheten och öppna karaktär som den nya helheten kommer att få.

– Jag väntar med stor iver på att projektet går vidare. Åbo är en betydande kulturstad och musikhuset medför en ny glöd i Åboregionens kulturfält och stärker utvecklandet av kulturstranden vid Aura å, säger borgmästare Minna Arve.

Harmonia valdes på basen av anbudsförfarande

Harmonia-grupperingens förslag till musikhus valdes på basen av ett anbudsförfarande. Stadsfullmäktige utsåg Harmonias förslag till vinnare av anbudsförfarandet i oktober 2021.

– Nu då beslutet har vunnit laga kraft är det dags att skriva under avtalet och övergå till projektplaneringsfasen, konstaterar ordförande för alliansens ledningsgrupp, direktör för stadsbyggandet Kimmo Suonpää.

Musikhuset kommer att placeras vid Aura ås strand på Självständighetsplanen mellan Stadsteatern och Wäinö Aaltonens museum. Det nya musikhuset och Stadsteatern kommer att bilda en naturlig helhet, där en urban öppen plats bildas mellan byggnaderna. Huvudingången till musikhusets kommer att öppna mot platsen.

Stöttepelarna som styrde tävlingsplanen var läget, verksamheten och akustiken.

– Vår ledstjärna var att genom att följa dessa element kommer huset att skapas som av sig själv. Vi finns vid Aura ås strand, vi gör en arbetsplats för musiker och en plats för stadsborna, och alla konsertsalar vill naturligtvis ha en lysande akustik. Vi insåg att genom att vrida på salen på ett visst sätt kommer publikströmmar, salen och landskapet att förenas. Lite liksom när ån formar fårorna kommer publikströmmarna att forma inomhuslokalerna: den är formgiven av verksamheten, beskriver huvudplanerare, arkitekt SAFA Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdits planeringsprocess.

Under de senaste åren har PES-Arkkitehdit förverkligat flertalet konserthus i Kina, och i planeringsgruppen ingår även Marko Kivistö från Laidun-design, som ledde planeringen av Musikhuset i Helsingfors.

Projekt enligt alliansmodellen

Projektmodellen för musikhuset kommer att vara alliansmodellen, som enligt alliansavtalet ”baserat på innovation, samverkan och effektivitet bäst stöder alla parter att nå det bästa resultatet inom alla nyckelresultatområden”. Dessa nyckelresultatområden definieras utgående från beställarens målsättningar så som de satts upp av stadsstyrelsen. För musikhusets del är dessa bland annat en akustik på högsta nivå, en förstklassig kundupplevelse och en inspirerande arbetsmiljö samt koldioxidsnålhet och energieffektivitet.

Hartela, som är genomförande part av musikhuset, har i och med allaktivitetshuset Ypsilon sedan tidigare erfarenheter av alliansprojekt tillsammans med Åbo stad.

– I alliansprojekt samlas i ett tidigt skede mångsidig kompetens för projektets bruk. Detta möjliggör att experter inom olika branscher tillsammans samordnar beställarens och användarens behov och målsättningar i planeringen, förverkligandet och kostnadsstyrningen för projektets bästa. I detta utmanande men fina projekt kommer Hartelas experter att verka i varje fall inom projektledningen och förverkligandet samt genom att bidra med lösningar enligt hållbar utveckling, säger Hanna Kolehmainen, verkställande direktör för Hartela Länsi-Suomi Ab.

– Genast då jag såg annonsen om alliansanbudstävlingen ville jag samla ett vinnande team med ett gemensamt mål. PES-Arkkitehdit har den överlägset bästa expertisen inom arkitekturen, och Hartelas kvalitetsbyggande kombinerat med WSP:s globala ingenjörskunnande och projektledning möjliggör att ett internationellt musikhus kan bli till i Åbo. Åbo stads användarvänlighet, ett positivt utvecklingsgrepp och en innovativ uppsättning av utgångspunkterna ger de bästa möjliga utgångspunkterna för projektet, fortsätter sektorchef Harri Väänänen från WSP.

Målet är sommaren 2023

Byggandet av Åbo musikhus kan inledas sommaren 2023. Nu pågår detaljplaneändringen som möjliggör byggandet, och förslaget kommer till beslutsbehandling under början av året. Samtidigt pågår utvecklingsfasen, och projektplanen förbereds för behandling i stadsfullmäktige under inkommande höst. Byggandet kan inledas på sommaren 2023 efter att genomförandeplaneringen har färdigställts.